Radni sastanak sa predstavnicima medija

30.05.2022. godine u Domu Islahijeta održan je radni sastanak sa predstavnicima medija na kojem su predstavljeni ciljevi i plan rada u okviru projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje“.

Analizom potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini utvrđeno je da je položaj osoba sa invaliditetom skoro isti u svim dijelovima Bosne i Hercegovine (Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2017). Procjenjuje se da 10% stanovništva BiH pati od neke vrste fizičkog, senzornog, razvojnog ili mentalnog invaliditeta.

Populacija OSI je najčeće izložena višestrukoj marginalizaciji i diskriminaciji i njeni pripadnici su isključeni po više osnova – prije svega zbog invalidnosti, zatim pola, godina, etničke pripadnosti i drugoga.

Glavni ciljevi projekta su unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, podizanje svijesti o položaju u drušvu osoba sa invaliditetom kao i promocija zagovaračkih aktivnosti za unapređenje položaja OSI kroz centralizovan sadržaj problematike i aktivnosti osoba sa invaliditetom na platformi Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje kreiran putem inkluzivnih aktivnosti osoba sa invaliditetom i organizacija koje djeluju na polju kulture.